Privacyreglement van HartRecreatief vereniging voor sport en spel van hart- en diabetespatiënten

Begripsbepalingen. De vereniging is HartRecreatief.
De leden zijn alle leden van de vereniging.
De begeleiders zijn alle sport- en medische begeleiders van de vereniging.
De donateurs zijn alle donateurs (oud-leden) van de vereniging.
De betrokkenen zijn alle leden, begeleiders en donateurs.
Het bestuur is het bestuur van de vereniging.
De website is de website www.hartrecreatief.nl van de vereniging.
De webmaster is degene, die de website onderhoudt.
De gegevens zijn de privacygevoelige gegevens van alle betrokkenen.
De gegevens, die in het bezit zijn van de vereniging.
Digitaal en op papier.
De namen van alle betrokkenen.
Het woonadres van alle betrokkenen.
Het mailadres van alle betrokkenen (voor zover aanwezig).
Een telefoonnummer (vast en/of mobiel) van alle betrokkenen.
De geboortedatum van alle betrokkenen.
Het BSN van de begeleiders.

Alleen op papier.
Telefoonnummer van een te waarschuwen persoon in geval van een ongeval van alle leden.
Aard van de aandoening van alle leden. Medicijngegevens van alle leden.
Regels en verantwoordelijkheden
Dit reglement wordt aan alle betrokkenen bekend gemaakt en op de website geplaatst.
Alle betrokken zijn gehouden naar het reglement te handelen.
Het bestuur kan beschikken over de digitale gegevens onder beheer van de secretaris van de vereniging. De penningmeester is de enige, die de BSN’s beheert en uitsluitend gebruikt voor opgave aan de belastingdienst.  Alle betrokkenen wordt gevraagd een formulier in te vullen waarin zij aangeven of van hun mailadres gebruik mag worden gemaakt en welke gegevens al dan niet aan andere betrokkenen mogen worden gegeven of op de website geplaatst.

Gegevens waarvoor geen toestemming is gegeven (expliciet of als er –nog- geen formulier is ingeleverd) die met andere betrokkenen te delen of op de website te plaatsen blijven exclusief voor gebruik door het bestuur.

De gegevens, die alleen op papier in bezit van de vereniging zijn zitten in een ordner in een afgesloten kast en mogen alleen gebruikt worden in geval van noodzaak bij verwondingen of andere medische problemen waarbij de betrokkene niet meer zelf kan aangeven welke medicijnen hij of zij gebruikt en om de opgegeven relatie te informeren. Bij opzegging van een lid en het stoppen van een begeleider wordt een aangepaste lijst van gegevens in gebruik genomen.

Historische gegevens worden na 5 jaar verwijderd. Bij mailverkeer naar meerdere betrokkenen wordt er zorg voor gedragen dat er geen mailadressen zichtbaar zijn (alleen BCC).

(Nieuwe) leden van het bestuur worden geacht in te stemmen met algehele publicatie van hun contactgegevens.

De webmaster is verantwoordelijk voor de veiligheid van de website en het handhaven van het reglement voor zover het de website betreft.

Bestuurders, die hun taak aan een opvolger overdragen dragen daarbij alle gegevens in hun bezit volledig over aan de nieuwe bestuurder, zodat zij daar geen beschikking meer over hebben.

Opgemaakt te Gorinchem 27 mei 2018

Namens het bestuur
J. Wanrooy
Secretaris